അവധിക്കാല ഗണിതോത്സവം 2022 Day – 26 | Task – 7

April 30, 2022 - By School Pathram Academy

Schoolpathram.com – School TV – School Academy   സംയുക്തമായി ഒരുക്കുന്ന അവധിക്കാല ഗണിതോത്സവം 2022

 

Day – 26

നിബന്ധനകൾ

✓ ഗണിതോത്സവത്തിൽ

1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസിലെ(Govt/Aided/Unaided/CBSE/ICSE) വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം

 

✓പങ്കെടുക്കുന്നവർ സ്വന്തമായി ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് കരുതേണ്ടതാണ്.

 

✓നോട്ട്ബുക്കിൽ ചോദ്യവും ഉത്തരവും എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്

 

✓Schoolpathram ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം answers website Link വഴി അയച്ച് തന്നാൽ മതിയാവും. Link പിന്നീട് അയച്ച് തരുന്നതാണ്.

 

✓പങ്കെടുത്ത് വിജയികളാവുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതാണ്.

 

✓ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തപാലിൽ അയച്ച് തരുന്നതിനുള്ള തപാൽ ചാർജ് വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

 

ഗണിതോത്സവം 2022

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് :

 

Name:

Class

School

District

Mobil No:

എന്നിവ 89219 29801 ൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക.

 

School Academy

Mobile No:- 89219 29801

Schoolpathram

Mobile No:-

7907435156

9446518016

 

Website:-schoolpathram.com

Email id:- [email protected]

[email protected]

 

Task:- 1

Task :-2

 

Task:-3

Task:-4

Task:-5

Task:-6

Task:-7

 

Category: Ganitholsavam