നാളെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി

July 07, 2022 - By School Pathram Academy

നാളെ അവധി

ജില്ലയിൽ കാലവർഷം അതി തീവ്രമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ  കണ്ണൂർ   ജില്ലയിലെ പ്രോഫഷനൽ കോളേജുകൾ , ICSE/CBSE സ്കൂളുകൾ, അംഗൻവാടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 08 /07 /2022 ( വെള്ളിയാഴ്ച) ന് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

Category: News