ഭൂ നികുതി വർദ്ധന

March 25, 2022 - By School Pathram Academy

Revenue വകുപ്പ് ഭൂ നികുതി വർദ്ധന

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

8.1 ആർ വരെ

ആറിന് 5 രൂപ

(Old 2 .50 രൂപ)

8.1 ആർ ന് മുകളിൽ

ആറിന് 8 രൂപ

(Old 5 രൂപ)

മുൻ സിപ്പാലിറ്റി

2.43 ആർ വരെ

ആറിന് 10 രൂപ (Old 5 രൂപ)

2.43 ആർ ന് മുകളിൽ

ആറിന് 15 രൂപ (Old 10 രൂപ)

കോർപ്പറേഷൻ

1.62 ആർ വരെ

ആറിന് 20 രൂപ

(Old 10 രൂപ)

1.62 ആർ ന് മുകളിൽ

ആറിന് 30 രൂപ

(Old 20 രൂപ)

 

Category: News